โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
โครงการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา)
นิสิตกัมพูชา นิสิตทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน”
การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 4 Admission
การรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (นิสิต TCAS รอบที่ 2 - 3)
การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านโปรแกรม SPEEXX (สำหรับนิสิต TCAS รอบที่ 2 - 3)
การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 3 ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน)
การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562
การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 2 (โควตาภาคเหนือ)
โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2562