( UP 1 ) คำร้องทั่วไป
( UP 2 ) คำร้องขอใบรับรอง (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 3 ) คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 4 ) คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 4.1 ) แบบแนบคำร้องขอคืนสภาพ
( UP 5 ) คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 6 ) คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่า/น้อยกว่าเกณฑ์ (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 7 ) คำร้องขออนุมัติเทียบรายวิชา (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 8 ) แบบขอถอนรายวิชา กรณีได้รับอักษร W (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 9 ) คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 10 ) คำร้องขอย้ายคณะ / ขอย้ายสาขาวิชาเรียน (สาขาเดียวขอย้ายไปสาขาเดียว) (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 10.1 ) คำร้องขอย้ายคณะ / ขอย้ายสาขาวิชาเรียน (สาขาเดียวขอย้ายไปคู่ขนาน) (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 10.2 ) คำร้องขอย้ายคณะ / ขอย้ายสาขาวิชาเรียน (คู่ขนานขอย้ายไปสาขาเดียว) (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 10.3 ) คำร้องขอย้ายคณะ / ขอย้ายสาขาวิชาเรียน (คู่ขนานขอย้ายไปคู่ขนาน) (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 11 ) คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และยศ (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 12 ) คำร้องขอเงินคืนค่าลงทะเบียนรายวิชา
( UP 13 ) คำร้องขอลาพักการศึกษา (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 14 ) คำร้องขอลาออกจากการศึกษา (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 15 ) ใบมอบฉันทะ
( UP 17 ) คำร้องขอลงทะเบียนเรียนพร้อมฝึกงาน (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 18 ) คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 20 ) แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา (ให้อาจารย์ทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
* หมายเหตุ นิสิตที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่ได้สำรองที่นั่งไว้ ในกรณีต่างๆ เช่น ตกแผน ติด F เป็นต้น ให้ยื่นคำร้อง 20.1 ผ่านระบบ REG

( UP 21 ) แบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชา/หมู่เรียน (ให้อาจารย์ทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 22 ) แบบฟอร์มการขอปิดรายวิชา/หมู่เรียน
( UP 24 ) แบบฟอร์มใบสรุปยื่นสำเร็จการศึกษา (ให้นิสิตทำการยื่นสำเร็จการศึกษาและพิมพ์เอกสารจากในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 25 ) คำร้องขอยื่นสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด (ให้นิสิตทำการยื่นสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนดและพิมพ์เอกสารจากในระบบ www.reg.up.ac.th)
( UP 27 ) คำร้อง ขอลงทะเบียนเรียน เข้า ร่วม ศึกษา /เรียนข้ามมหาวิทยาลัย
( UP 28 ) คำร้องขอเลือกรายวิชาเลือกเสรี