UP-DOES 05.08 แบบฟอร์มการเบิกกระดำษคำตอบ ปรนัย / อัตนัย
UP-DOES 05.07 แบบฟอร์มการขอตรวจกระดาษคำตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์
UP-DOES.06 แบบฟอร์มการแจ้งการทุจริตการสอบ
UP-DOES.05.2 แบบฟอร์มสำหรับนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับ
UP-DOES.05.1 แบบฟอร์มสำหรับนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
UP-DOES 05.04 แบบฟอร์มการแจ้งกรรมการคุมสอบร่วมไม่มาปฏิบัติงาน
UP-DOES 05.03 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ
UP-DOES.02 ใบนำส่งต้นฉบับข้อสอบ
UP-DOES.01 แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับข้อสอบ
UP-DOES 05.09 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงกรรมการจ่ายข้อสอบ
รายงานผล สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 3(ป.โท)
รายงานผล สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 4 (ป.เอก)หน้าที่1-10
รายงานผล สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 4 (ป.เอก)หน้าที่11-20
รายงานผล สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 4 (ป.เอก)หน้าที่21-30
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบรายวิชา (Course Design) รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการสอบนิสิต พ.ศ. 2556
แจ้งการเปลี่ยนแปลงจุดรับ-คืนข้อสอบกลางภาค
แนวปฏิบัติในการคุมสอบและกำหนดบทลงโทษ กรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. 2559
แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดทำข้อสอบ จ่ายข้อสอบและรับข้อสอบ และกำหนดบทลงโทษ กรณีการจัดทำข้อสอบ จ่ายข้อสอบและรับข้อสอบ พ.ศ. 2559