คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
UP Co-op 01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
UP Co-op 02 แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศึกษา
UP Co-op 03 แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ
UP Co-op 04 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
UP Co-op 05 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
UP Co-op 06 แบบฟอร์มแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
UP Co-op 07 แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
UP Co-op 08 แบบฟอร์มประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
UP Co-op 09 แบบฟอร์มประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพนักงานที่ปรึกษา
UP Co-op 10 แบบฟอร์มแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
UP Co-op 11 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
UP Co-op 12 แบบฟอร์มประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
UP Co-op 13 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา Update ข้อมูล วันที่ 27/04/61
UP co-op 14 แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและโครงงานของนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (สำหรับสถานประกอบการ) Update ข้อมูล ณ วันที่ 10/04/61
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตืในการคัดเลือกนิสิตสหกิจดีเด่น พ.ศ. 2557 (ยกเลิก) Update ข้อมูล วันที่ 10/04/61
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2560
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2561/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา Update ข้อมูลวันที่ 10/04/61
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1119/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (ยกเลิก) Update ข้อมูลวันที่ 10/04/61
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2371/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (ยกเลิก) Update ข้อมูลวันที่ 10/04/61
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยพะเยา
ปฏิทินการดำเนินงานสหกิจศึกษา ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
แผนปฏิบัติการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2560