ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ขั้นตอนการรับเอกสารสำหรับรายงานตัว ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนและตารางสอบ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนและตารางสอบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับนิสิตรหัส 60 และ 61 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 3) และ นิสิตรหัส 61 และ 62 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 2) คณะแพทยศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนและตารางสอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนและตารางสอบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับนิสิตรหัส 60 และ 61 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 3) และ นิสิตรหัส 61 และ 62 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 2) คณะแพทยศาสตร์
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับนิสิตรหัส 57 และ 58 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 6), นิสิตรหัส 58 และ 59 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 5) และนิสิตรหัส 59 และ 60 แนวใหม่ (ชั้นปีที่ 4) คณะแพทยศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สำหรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 รหัส 57 คณะแพทยศาสตร์
ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่)
ประกาศปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สำหรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 2555 รหัส 57
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิต ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิต ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ข้อมูลสถิติการยื่นคำร้องผ่านระบบ
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สาหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ฉบับที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 คงเด ิ ม คงเด ิ ม ส าหรบันิสติ ระดบัปรญิ ญาตรี โครงการพเิ ศษ ฉบับที่2
UP Co-op 13 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Eng)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สำหรับนิสิตรหัส 57 วิทยาลัยการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สำหรับนิสิตรหัส 58 วิทยาลัยการศึกษา
ตารางเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ใหม่ที่มีคุณภาพ) โมดูลที่ 2 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า