3 แนวทางการพิจารณาระดับคุณภาพ PSF (WORD)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนรายวิชาการฝึกปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ฉบับที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ปฏิทินการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิต ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ขั้นตอนการรับเอกสารสำหรับรายงานตัว ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนและตารางสอบ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนและตารางสอบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับนิสิตรหัส 60 และ 61 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 3) และ นิสิตรหัส 61 และ 62 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 2) คณะแพทยศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนและตารางสอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนและตารางสอบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับนิสิตรหัส 60 และ 61 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 3) และ นิสิตรหัส 61 และ 62 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 2) คณะแพทยศาสตร์
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับนิสิตรหัส 57 และ 58 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 6), นิสิตรหัส 58 และ 59 แนวใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 5) และนิสิตรหัส 59 และ 60 แนวใหม่ (ชั้นปีที่ 4) คณะแพทยศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สำหรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 รหัส 57 คณะแพทยศาสตร์
ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่)
ประกาศปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สำหรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 2555 รหัส 57
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิต ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิต ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ข้อมูลสถิติการยื่นคำร้องผ่านระบบ
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สาหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ฉบับที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 คงเด ิ ม คงเด ิ ม ส าหรบันิสติ ระดบัปรญิ ญาตรี โครงการพเิ ศษ ฉบับที่2