ข้อมูลสถิติการยื่นคำร้องผ่านระบบ
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สาหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ฉบับที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 คงเด ิ ม คงเด ิ ม ส าหรบันิสติ ระดบัปรญิ ญาตรี โครงการพเิ ศษ ฉบับที่2
UP Co-op 13 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Eng)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สำหรับนิสิตรหัส 57 วิทยาลัยการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สำหรับนิสิตรหัส 58 วิทยาลัยการศึกษา
ตารางเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ใหม่ที่มีคุณภาพ) โมดูลที่ 2 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
UP-DOES.04 แบบฟอร์มการแจ้งกรรมการคุมสอบร่วมไม่มาปฏิบัติงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สังกัดวิทยาลัยการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ตารางเรียนหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก!!!
ปฏิทินการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 AEC สำหรับนิสิตชั้นปี 6 และนิสิตตกแผนการศึกษา นิสิตรหัส 56 และน้อยกว่าที่ตกแผนการศึกษา (ลงทะเบียนรายปีการศึกษา)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
การสำเร็จการศึกษา
การขอเทียบโอนรายวิชา
การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
การขอลงทะเบียนเรียนมากกว่า-น้อยกว่าเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
การยื่นคำร้องออนไลน์
คู่มือการใช้งานการยื่นขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
การขอเอกสารสำคัญสำคัญทางการศึกษา
การขอลาพักการศึกษาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
การขอย้ายคณะสาขา