UP.CT.GS.2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CA
UP.CT.GS.3 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CS
UP.CT.GS.4.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CE
UP.CT.GS.5.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CT
UP.CT.GS.6.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน การเสนอแฟ้มสะสมงาน-บันทึกผลการเรียน
( UP 18 ) คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ภาคพิเศษ) เทอม 3/2555
คู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2554
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์ม สรุปย่อโครงร่างวิทยานิพนธ์
ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก