( บศ. 1 ) แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา (PDF)..
( บศ. 1 ) แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา (Word)
( บศ. 2 ) แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
( บศ. 3 ) แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
( บศ. 4 ) แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
( บศ. 5 ) แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
( บศ. 6 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
( บศ. 7 ) แบบฟอร์มอนุมัติผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ปรับปรุง 2558)
( บศ. 8 ) แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
( บศ. 9 ) แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
( บศ. 10 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครสอบวิทยานิพนธ์
( บศ. 11 ) แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
( บศ. 12 ) แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอบวิทยานิพนธ์
( บศ. 13 ) แบบฟอร์มส่งรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ (ปรับปรุง 2558)
( บศ. 14 ) แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
( บศ. 15 ) แบบฟอร์มนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
( บศ. 16 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาโท
( บศ. 17 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาเอก
( บศ.18 ) คำร้องขอสมัครสอบประมวลความรู้หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า (ให้นิสิตทำการยื่นแบบฟอร์มในระบบ www.reg.up.ac.th)
บข. 1 แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรี
บข. 2 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บข. 3 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บข. 4 แบบฟอร์มอนุมัติผลการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บข. 5 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บข. 6 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บข. 7 แบบฟอร์มรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บข. 8 แบบรายงานผลการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บข. 9 แบบฟอร์มนำส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์
บข. 10 แบบฟอร์มขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
UP.CT.GS.1 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา