กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


" พร้อมให้บริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจคุณภาพ "

ชื่อหน่วยงาน

ภาษาไทย:
กบศ. (กองบริการการศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ:
DOES (Division Of Educational Services) 

ปณิธาน

" ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน "


วิสัยทัศน์
กองบริการการศึกษา สนับสนุนการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์บนฐานของความพึงพอใจ พร้อมก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน

คำขวัญ
" พร้อมให้บริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจคุณภาพ "