ประวัติหน่วยงาน

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดตั้ง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น
สืบเนื่องกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
โดยขณะนั้นใช้ชื่อว่า ส่วนงานวิชาการ ในปี 2544 ได้แยกหน่วยงานย่อยออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้
1. หน่วยธุรการ
2. หน่วยทะเบียนและประมวลผล
3. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ


ต่อมาในปี 2545 ได้แยกหน่วยงานย่อยออกเป็น 5 หน่วย
ประกอบด้วย
1. หน่วยธุรการ
2. หน่วยทะเบียนและประมวลผล
3. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
4. หน่วยรับเข้าศึกษา
5. หน่วยวิเทศสัมพันธ์


  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างเต็มรูปแบบ ส่วนงานวิชาการ จึงได้รับการยกฐานะเป็น
กองบริการการศึกษา ภายใต้โครงสร้างใหม่ประกอบด้วย 6 งาน ดังนี้ 
1. งานธุรการ
2. งานพัฒนาหลักสูตร
3. งานรับเข้า
4. งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
5. งานสนับสนุนวิชาการ
6. งานวิเทศสัมพันธ์


ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยพะเยาได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ “งานรับเข้า” เป็น “งานรับเข้าศึกษา”


  หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยพะเยาได้อนุมัติให้ปรับโครงสร้าง
การบริหารกองบริการการศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 75(9/2557) ระเบียบวาระที่ 4.2 โดยอนุมัติให้รับบุคลากรจาก โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มาปฏิบัติงานในกองบริการการศึกษา จึงทำให้โครงสร้างการบริหารกองบริการการศึกษาแบ่งออกเป็น 7 งาน ดังนี้
1. งานธุรการ
2. งานพัฒนาหลักสูตร
3. งานรับเข้าศึกษา
4. งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
5. งานสนับสนุนวิชาการ
6. งานวิเทศสัมพันธ์
7. งานส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน