พร้อมให้บริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจคุณภาพข่าวใหม่

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ มาลินี ธนารุณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ รองผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายกิจการนักเรียน อาจารย์พิศาล เครือลิต อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ และบุคลากรกองบริการการศึกษา นำนิสิตและนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายตน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานครดูทั้งหมด