ปรัชญา วิสัยทัศน์ และคำขวัญ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และคำขวัญ

ชื่อหน่วยงาน

ภาษาไทย:

กบศ. (กองบริการการศึกษา)

 

ภาษาอังกฤษ:

DOES (Division Of Educational Services)

 

ปณิธาน

"ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน"

 

ปรัชญา

"จิตบริการ งานมีคุณภาพ นำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร"

 

วิสัยทัศน์

กองบริการการศึกษา มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยจิตบริการ

ทำงานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจคุณภาพ

 

คำขวัญ

"พร้อมให้บริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจคุณภาพ"