สหกิจศึกษา/ แบบฟอร์มสำหรับสหกิจศึกษา

  UP Co-op 09 แบบฟอร์มประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพนักงานที่ปรึกษา  
  UP Co-op 08 แบบฟอร์มประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  UP Co-op 07 แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  UP Co-op 01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา  
  UP Co-op 02 แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศึกษา  
  UP Co-op 03 แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ  
  UP Co-op 04 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  UP Co-op 05 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  UP Co-op 06 แบบฟอร์มแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  UP Co-op 12 แบบฟอร์มประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  UP Co-op 10 แบบฟอร์มแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  UP Co-op 11 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
  UP Co-op 13 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558  
  คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  แผนปฏิบัติการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2560  
  ปฏิทินการประชุมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559  

แบบฟอร์ม คณาจารย์ / งานพัฒนาหลักสูตร

  ( UP 26 ) คำร้องขอยื่นสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด กรณีเร่งด่วน  
  ใบสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข (ให้นิสิตทำการยื่นสมัคร ผ่านระบบคำร้องออนไลน์ได้ที่ www.reg.up.ac.th)  
  นิสิตกัมพูชาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
  ๊UP-DOES 05.09 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงกรรมการจ่ายข้อสอบ  
  แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ประจำปีการศึกษา 2556  
  โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2  
  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  
  โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2557  
  นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18  
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
  โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2558  
  โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2558 ม.พะเยา  
  จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 9 2557  
  จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบะับที่ 1 2558  
  ต้อนรับผู้จัดการฝ่ายการศึกษา สำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพมหานคร  
  ต้อนรับ Professor Dr.Jonathan Adams ผู้พิจารณาทุน Fulbright Scholar  
  จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 3 2558  
  UP Co-op 03 แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ  
  UP Co-op 03 แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ  
  UP Co-op 12 แบบฟอร์มประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  ประชุมหารือ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาดการค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS อาเซียนและจีน  
  จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 5 2558  
  การปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558  
  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา  
  เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร วันที่ 29 ก.ย. 58  
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1) ฉบับที่ 2  
  นิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20” และ CMU Open House ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่  
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำนิสิตกัมพูชาโครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพื่อขอสำเร็จการศึกษา  
  รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบประมวลผลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2558(ครั้งที่ 2)  
  จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 1 2559  
  จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 1 2559  
  โครงการงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา พบงานวิชาการ คณะ/วิทยาลัย  
  ขอความอนุเคราะห์งดใช้หอประชุมพญางำเมือง ชั่วคราว ตั้งเเต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป เนื่องจากกองอาคารฯจะดำเนินการปิดปรับปรุง  
  โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา  
  โครงการประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำระเบียบ ว่าด้วยการดำเนินการนำเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา  
  การจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20” สงขลา  
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาดการค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS อาเซียนและประตูคู่ค้า  
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางคุมสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  
  นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพในงาน “มหกรรมวิชาการเปิดบ้าน 80 ปี พะเยาพิทยาคม” Academic Exhibition & PPK’s 80th Anniversary Open House 2016 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
  นิทรรศการ “นารีรัตน์วิชาการ เฉลิมวารปีที่ 96” โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่  
  นิทรรศการ “นารีรัตน์วิชาการ เฉลิมวารปีที่ 96” โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่  
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  
  ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับปริญญาโท ภาคปกติ สำหรับนิสิตที่ต้องการลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพื่อขอสำเร็จการศึกษา  
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตรหัส 56 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  

แบบฟอร์ม คณาจารย์ / งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

  แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน  
  คู่มือการแก้ไขผลการเรียน กรณีที่นิสิตได้รับอักษร I หรือ P  
  แบบฟอร์มขอข้อมูล  

แบบฟอร์ม คณาจารย์ / งานวิเทศสัมพันธ์

  ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางชนิดราชการ หนังสืออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตรา และขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ  
  คู่มือบริการงานต่างประเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

แบบฟอร์ม คณาจารย์ / งานสนับสนุนวิชาการ

  UP-DOES.08 แบบฟอร์มการเบิกกระดาษาคำตอบปรนัย-อัตนัย  
  UP-DOES.07 แบบฟอร์มการขอตรวจกระดาษคำตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
  UP-DOES.06 แบบฟอร์มการแจ้งการทุจริตการสอบ  
  UP-DOES.05.2 แบบฟอร์มสำหรับนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับ  
  UP-DOES.05.1 แบบฟอร์มสำหรับนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ  
  UP-DOES.04 แบบฟอร์มการแจ้งกรรมการคุมสอบร่วมไม่มาปฏิบัติงาน  
  UP-DOES.03 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ  
  UP-DOES.02 ใบนำส่งต้นฉบับข้อสอบ  
  UP-DOES.01 แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับข้อสอบ  
  รายงานผล สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 3(ป.โท)  
  รายงานผล สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 4 (ป.เอก)หน้าที่11-20  
  รายงานผล สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 4 (ป.เอก)หน้าที่1-10  
  รายงานผล สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 4 (ป.เอก)หน้าที่21-30  
  เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบรายวิชา (Course Design) รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  UP-DOES 05.09 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงกรรมการจ่ายข้อสอบ  
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการสอบนิสิต พ.ศ. 2556  
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงจุดรับ-คืนข้อสอบกลางภาค  
  แนวปฏิบัติในการคุมสอบและกำหนดบทลงโทษ กรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. 2559  
  แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดทำข้อสอบ จ่ายข้อสอบและรับข้อสอบ และกำหนดบทลงโทษ กรณีการจัดทำข้อสอบ จ่ายข้อสอบและรับข้อสอบ พ.ศ. 2559