ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ


ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา สำหรับนิสิตรหัส 56 วิทยาลัยการศึกษา  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และตารางสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ในระบบ iClassroom สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560  
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับปริญญาโท ภาคปกติ ปีที่เข้าศึกษา 2556 และน้อยกว่า  
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับปริญญาโท ภาคปกติ ปีที่เข้าศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2560  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวนหน่วยกิต น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (เกินหลักสูตร)  
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สำหรับนิสิตรหัส 57 วิทยาลัยการศึกษา  

ปีการศึกษา 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 (AEC)  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 (AEC) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕59 สำหรับนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 สังกัดวิทยาลัยการศึกษา  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สังกัดวิทยาลัยการศึกษา  

ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 54 กรณีนิสิตในแผนการศึกษาควบ 2 ปริญญา สังกัดวิทยาลัยการศึกษา  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางคุมสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  

ปีการศึกษา 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา พ.ศ.2556  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ สังกัดกองบริการการศึกษา  
ประกาศตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สาบบริการ สังกัดกองบริการการศึกษา  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ.2554  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามกำหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ.2554  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ.2556  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ.2557  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ สังกัดกองบริการการศึกษา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ รายละเอียดการคัดเลือก และแนวปฏิบัติในการสอบ  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า (ฉบับที่ 2)  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเย เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า (ฉบับที่ 2)  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเย เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า (ฉบับที่ 3)  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเย เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557  

ปีการศึกษา 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๖  
แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ.2556  
แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดทำข้อสอบ พ.ศ.2556  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555  
ประกาศตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556  
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ประกาศย้ายห้องเรียน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข และนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556 (ฉบับที่ 2)  

ปีการศึกษา 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๕  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ขอใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอน พ.ศ. 2556  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๓)  

ปีการศึกษา 2554
ประกาศ เรื่อง กำหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 ws  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิสิตทุจริตการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดรายวิชาที่ใช้ในการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒)  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ 1)  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒)  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑)  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชำระเงิน และอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม)  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชำระเงิน และอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี แบบ ๓ ภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบโท พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (แก้ไขเพิ่มเติม)  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  

ปีการศึกษา 0
ประการตารางสอบกลางภาค 2557/2(AEC), 2558/1  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  


ปีการศึกษา 2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕  
คำสั่ง ที่ ๑๒๗๐ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัฑณิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
คำสั่ง ที่ ๑๒๖๙ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
คำสั่ง ที่ ๑๒๖๘ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
คำสั่ง ที่ ๑๒๖๗ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
คำสั่ง ที่ ๑๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  

ปีการศึกษา 2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔  
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๐๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๓)  
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๘๖/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๗๒๔/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๓๑๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๘๕/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔  

ปีการศึกษา 2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๓  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๓  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓