ข่าวประชาสัมพันธ์


ปีการศึกษา 2560
แบบประเมิน
แบบสอบถามโครงการฝึกอบรมเรื่องการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์สำหรับบุคลากรสายบริการ

ปีการศึกษา 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) ฉบับที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า (ฉบับที่ 3)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

ปีการศึกษา 2558
กำหนดปฏิทินการทดสอบวัดความรู้ภาาาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ฉบับที่ 2
ข้อมูลนิสิตประจำปีการศึกษา 2558
ข้อมูลนิสิตประจำปีการศึกษา 2557
Powerpoint การบรรยาย CUPT QA ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี
เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร วันที่ 29 กัยายน 2558
Powerpoint การบรรยาย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร วันที่ 29 กันยายน 2558
ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมQA(16 มิ.ย. 58)

ปีการศึกษา 2557
วช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบงายวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาปีงบประมาณ 2558
นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โปรดทราบ
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๓)
กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 (ฉบับที่ 2 )
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ.2557
กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ และได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ สังกัดกองบริการการศึกษา ปี 2557
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ การสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายบริการ สังกัดกองบริการการศึกษา ปี ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สำหรับรนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
คู่มือการใช้งานระบบคำร้องออนไลน์ UP20.1(สำหรับนิสิต)

ปีการศึกษา 2556
รายชื่อผู้เข้าสอบ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2557
ประกาศผลการสอบข้อเขียน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนีสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2557
บรรยากาศงาน "Christmas Party and Happy New Year 2014
ส.ค.ส. อาเซียน
รู้ไว้ก่อนไปอเมริกา
รายละเอียดการศึกษาต่อ ณ ประเทศ ออสเตรเลีย
ทุนรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อคโก ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556-2557
ทุนจากกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเทศอินเดีย
ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศคะแนนการทดสอบ (Post-Test) ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ระบบรับตรง
วิดีโอ การใช้งานระบบ REG เบื้องต้น
ประกาศคะแนนการทดสอบ (Pre-Test) ภาษาอังกฤษ
สมอ-07-02แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรป.ตรีประจำภาคการศึกษา
สมอ-07-04แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรป.โทประจำภาคการศึกษา
สมอ-07-06แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรป.เอกประจำภาคการศึกษา
สมอ-07-06แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรป.เอกประจำภาคการศึกษา
หลักสูตรที่ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่ม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 56)
ประกาศขั้นตอนการบันทึกระเบียนประวัติ
ขั้นตอนสำหรับการรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ 25-27 พ.ค.56

ปีการศึกษา 2555
แบบสำรวจข้อมูลตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร
ประกาศ การรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 2556
ประกาศรับสมัคร โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2556
ประกาศรับสมัคร โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนของนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 14 - 25 พค 2555
ประกาศ หลักสูตรที่ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ปีการศึกษา 2555/1 นิสิตชั้นปีที่ 1 (55)
กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2555
ประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
โครงการปฐมนิเทศนิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 16 ,25 สค 55 และวันที่ 2 กย 55 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์
โครงการการจัดการความรู้ : องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (QA 2 KM) ระหว่างวันที่ 31 สค-1 กย 2555 ณ โรงแรมวิคตอเรีย นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ( Comprehensive Examination ) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1
ผลการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณทิต
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1)
จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 106 วันที่ 19 มีนาคม 2555

ปีการศึกษา 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามกำหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. 2554
เชิญนิสิตเสนอหัวข้อในการทำสารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการนำแนวพระราชดำริ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554