ปีการศึกษา 2560
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  

ปีการศึกษา 2559
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และ ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  

ปีการศึกษา 2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 3)  
 Slide โครงการ : ข้อควรระวังในการตีพิมพ์บทความในวารสาร Open Access และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย โดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล  
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา 2558  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1)  
 เว็บไซต์ อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3) ฉบับที่ 2  

ปีการศึกษา 2557
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่2)  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557  
 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. 2557  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ.2557  
 คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา/อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา  

ปีการศึกษา 2556
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖  
 ประกาศตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556  
 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๒๕๐ / ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑)  
 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๒๖๕ / ๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑)  
 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๑๒๒/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๓)  
 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๑๒๓/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๔)  
 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2556 ฉบับที่ 5  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2)  
 รายชื่อวารสารงานวิจัยที่ไม่ได้มาตรฐาน (Beall’s list)  
 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๑๐  
 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๔)  
 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๖)  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)  
 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๙๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๕) 2014-02-21  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม  
 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓)  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 3) ฉบับที่ 2  
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556  
 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 508/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 3)  

ปีการศึกษา 2555
 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๐๖๙ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓)  
 เอกสารแนบท้าย การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) หลักสูตรปรัชญาดุุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑)  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒)  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒) ฉบับที่ 2  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๕  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  
 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๐๕๗/ ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๕)  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒)  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556  
 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 3)  

ปีการศึกษา 2554
 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๑๒๒ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔)  
 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๙๔/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔  
 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๘๖/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๗๒๔/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  
 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๓๑๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (แก้ไขเพิ่มเติม)  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท - เอก ภาคปกติ  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554