ปีการศึกษา 2557
 ( บศ. 1 ) แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา (PDF)..  
 แบบฟอร์ม สรุปย่อโครงร่างวิทยานิพนธ์  
 ( บศ.18 ) คำร้องขอสมัครสอบประมวลความรู้หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า (ให้นิสิตทำการยื่นแบบฟอร์มในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
 คู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2554  
 บข. 1 แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรี  
 บข. 2 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
 บข. 3 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
 บข. 4 แบบฟอร์มอนุมัติผลการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
 บข. 5 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
 บข. 6 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
 บข. 7 แบบฟอร์มรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
 บข. 8 แบบรายงานผลการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
 บ ข . 9 แบบฟอร์มนำส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์  
 บข. 10 แบบฟอร์มขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข  

ปีการศึกษา 2555
 ( บศ. 14 ) แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  
 ( UP 18 ) คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ภาคพิเศษ) เทอม 3/2555  
 UP.CT.GS.6.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน การเสนอแฟ้มสะสมงาน-บันทึกผลการเรียน  
 UP.CT.GS.5.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CT  
 UP.CT.GS.4.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CE  
 UP.CT.GS.3 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CS  
 ใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก  
 UP.CT.GS.2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CA  
 UP.CT.GS.1 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  
 ( บศ. 17 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาเอก  
 ( บศ. 16 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาโท  
 ( บศ. 15 ) แบบฟอร์มนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
 ( บศ. 13 ) แบบฟอร์มส่งรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ (ปรับปรุง 2558)  
 ( บศ. 12 ) แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอบวิทยานิพนธ์  
 ( บศ. 11 ) แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
 ( บศ. 10 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครสอบวิทยานิพนธ์  
 ( บศ. 9 ) แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  
 ( บศ. 8 ) แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ( บศ. 7 ) แบบฟอร์มอนุมัติผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ปรับปรุง 2558)  
 ( บศ. 6 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
 ( บศ. 5 ) แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  
 ( บศ. 4 ) แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์  
 ( บศ. 3 ) แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 ( บศ. 2 ) แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 ( บศ. 1 ) แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา (Word)  
 คู่มือการทำวิทยานิพนธ์