ประวัติหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน

 ความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดตั้ง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น สืบเนื่องกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยขณะนั้นใช้ชื่อว่า ส่วนงานวิชาการ ในปี 2544 ได้แยกหน่วยงานย่อยออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้

1. หน่วยธุรการ
2. หน่วยทะเบียนและประมวลผล
3. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

ต่อมาในปี 2545 ได้แยกหน่วยงานย่อยออกเป็น 5 หน่วย ประกอบด้วย

1. หน่วยธุรการ
2. หน่วยทะเบียนและประมวลผล
3. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
4. หน่วยรับเข้าศึกษา
5. หน่วยวิเทศสัมพันธ์

  อนึ่ง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างเต็มรูปแบบ ส่วนงานวิชาการ จึงได้รับการยกฐานะเป็น กองบริการการศึกษา ภายใต้โครงสร้างใหม่ประกอบด้วย 6 งาน ดังนี้

1. งานธุรการ
2. งานพัฒนาหลักสูตร
3. งานรับเข้า
4. งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
5. งานสนับสนุนวิชาการ
6. งานวิเทศสัมพันธ์