ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก      การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท       ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี       วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่