สหกิจศึกษา/ แบบฟอร์มสำหรับสหกิจศึกษา

  UP Co-op 09 แบบฟอร์มประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพนักงานที่ปรึกษา  
  UP Co-op 08 แบบฟอร์มประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  UP Co-op 07 แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  UP Co-op 01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา  
  UP Co-op 02 แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศึกษา  
  UP Co-op 03 แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ  
  UP Co-op 04 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  UP Co-op 05 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  UP Co-op 06 แบบฟอร์มแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  UP Co-op 12 แบบฟอร์มประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  UP Co-op 10 แบบฟอร์มแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  UP Co-op 11 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
  UP Co-op 13 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558  
  คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  แผนปฏิบัติการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2560  
  ปฏิทินการประชุมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559