ปีการศึกษา 2557
 ( UP 21 ) แบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชา/หมู่เรียน (ให้อาจารย์ทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ( UP28 ) คำร้องขอเลือกรายวิชาเลือกเสรี  

ปีการศึกษา 2556
 ( UP 12 ) คำร้องขอเงินคืนค่าลงทะเบียนรายวิชา  
 ( UP27 ) คำร้อง ขอลงทะเบียนเรียน เข้า ร่วม ศึกษา /เรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

ปีการศึกษา 2555
 ( UP 25 ) คำร้องขอยื่นสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด (ให้นิสิตทำการยื่นสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนดและพิมพ์เอกสารจากในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ( UP 22 ) แบบฟอร์มการขอปิดรายวิชา/หมู่เรียน  
 ( UP 20 ) แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา (ให้อาจารย์ทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)
* หมายเหตุ นิสิตที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่ได้สำรองที่นั่งไว้ ในกรณีต่างๆ เช่น ตกแผน ติด F เป็นต้น ให้ยื่นคำร้อง 20.1 ผ่านระบบ REG
 
 ( UP 14 ) คำร้องขอลาออกจากการศึกษา (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ( UP 11 ) คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และยศ (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ( UP 10.3 ) คำร้องขอย้ายคณะ / ขอย้ายสาขาวิชาเรียน (คู่ขนานขอย้ายไปคู่ขนาน) (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ( UP 10.2 ) คำร้องขอย้ายคณะ / ขอย้ายสาขาวิชาเรียน (คู่ขนานขอย้ายไปสาขาเดียว) (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ( UP 10.1 ) คำร้องขอย้ายคณะ / ขอย้ายสาขาวิชาเรียน (สาขาเดียวขอย้ายไปคู่ขนาน) (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ( UP 10 ) คำร้องขอย้ายคณะ / ขอย้ายสาขาวิชาเรียน (สาขาเดียวขอย้ายไปสาขาเดียว) (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ( UP 9 ) คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ( UP 8 ) แบบขอถอนรายวิชา กรณีได้รับอักษร W (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ( UP 6 ) คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่า/น้อยกว่าเกณฑ์ (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ( UP 7 ) คำร้องขออนุมัติเทียบรายวิชา (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ( UP 5 ) คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ( UP 4.1 ) แบบแนบคำร้องขอคืนสภาพ  
 ( UP 4 ) คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ( UP 3 ) คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ( UP 2 ) คำร้องขอใบรับรอง (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ( UP 1 ) คำร้องทั่วไป  
 ( UP 24 ) แบบฟอร์มใบสรุปยื่นสำเร็จการศึกษา (ให้นิสิตทำการยื่นสำเร็จการศึกษาและพิมพ์เอกสารจากในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 (UP 18) คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  

ปีการศึกษา 0
 ( UP 17 ) คำร้องขอลงทะเบียนเรียนพร้อมฝึกงาน (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
 ( UP 15 ) ใบมอบฉันทะ  
 ( UP 13 ) คำร้องขอลาพักการศึกษา (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)