ปีการศึกษา 2555
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรีโครงการนักเรียนเรียนดีประจาปีการศึกษา 2556  
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตพื้นที่ บริการวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2556  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง รายชื่อผู้ ผ่านการคัีดเลื่อกและมีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หัลกสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตโครงการโควต้าแหล่งฝึก ่ ประจาปีการศึกษา ํ 2556  
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา(นักเรียนเรียนดี)  
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา(โควตาแหล่งฝึก)  
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา(ผลิตบัณฑิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ ผู้านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควต้าทั่วประเทศ ) ประจำปีการศึกษา 2556  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(โครงการนักเรียนเรียนดี)  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(โครงการผลิตบัณฑิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(โครงการผลิตบัณฑิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (1)  
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสําหรับข้าราชการทหารและตํารวจ ประจําปีการศึกษา 2556  
 ปฏิทินการรับสมัคร การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2556  
 ปฏิทินการรับสมัคร การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 2556