UPDATE NEWS

ข่าวกิจกรรมGALLERY

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) ฉบับที่ 2  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า (ฉบับที่ 3)  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า (ฉบับที่ 2)  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
 ดูทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕59 สำหรับนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 สังกัดวิทยาลัยการศึกษา  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
 ดูทั้งหมด

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๘๕/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๓๑๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๗๒๔/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๘๖/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๐๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๓)  
 ดูทั้งหมด

( UP28 ) คำร้องขอเลือกรายวิชาเลือกเสรี  
( UP 21 ) แบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชา/หมู่เรียน (ให้อาจารย์ทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
( UP27 ) คำร้อง ขอลงทะเบียนเรียน เข้า ร่วม ศึกษา /เรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
(UP 18) คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
( UP 24 ) แบบฟอร์มใบสรุปยื่นสำเร็จการศึกษา (ให้นิสิตทำการยื่นสำเร็จการศึกษาและพิมพ์เอกสารจากในระบบ www.reg.up.ac.th)  
( UP 1 ) คำร้องทั่วไป  
( UP 2 ) คำร้องขอใบรับรอง (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
( UP 3 ) คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)(ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
( UP 4 ) คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (ให้นิสิตทำการยื่นคำร้องและพิมพ์เอกสารในระบบ www.reg.up.ac.th)  
( UP 4.1 ) แบบแนบคำร้องขอคืนสภาพ  
 ดูทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3) ฉบับที่ 2  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และ ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558  
เว็บไซต์ อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1)  
 ดูทั้งหมด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สหกิจศึกษา