ปฏิทินการประชุมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
แผนปฏิบัติการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2560


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558


ดูรายละเอียด
คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
UP Co-op 13 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
UP Co-op 12 แบบฟอร์มประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
UP Co-op 11 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา


ดูรายละเอียด
UP Co-op 10 แบบฟอร์มแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
UP Co-op 09 แบบฟอร์มประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพนักงานที่ปรึกษา


ดูรายละเอียด
UP Co-op 08 แบบฟอร์มประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
UP Co-op 07 แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
UP Co-op 06 แบบฟอร์มแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
UP Co-op 05 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
UP Co-op 04 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
UP Co-op 03 แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ


ดูรายละเอียด
UP Co-op 02 แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศึกษา


ดูรายละเอียด
UP Co-op 01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา


ดูรายละเอียด

แบบฟอร์มขอข้อมูล


ดูรายละเอียด
คู่มือการแก้ไขผลการเรียน กรณีที่นิสิตได้รับอักษร I หรือ P


ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน


ดูรายละเอียด

คู่มือบริการงานต่างประเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางชนิดราชการ หนังสืออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตรา และขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ


ดูรายละเอียด

แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดทำข้อสอบ จ่ายข้อสอบและรับข้อสอบ และกำหนดบทลงโทษ กรณีการจัดทำข้อสอบ จ่ายข้อสอบและรับข้อสอบ พ.ศ. 2559


ดูรายละเอียด
แนวปฏิบัติในการคุมสอบและกำหนดบทลงโทษ กรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. 2559


ดูรายละเอียด
แจ้งการเปลี่ยนแปลงจุดรับ-คืนข้อสอบกลางภาค


ดูรายละเอียด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการสอบนิสิต พ.ศ. 2556


ดูรายละเอียด
UP-DOES 05.09 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงกรรมการจ่ายข้อสอบ


ดูรายละเอียด
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบรายวิชา (Course Design) รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ดูรายละเอียด
รายงานผล สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 4 (ป.เอก)หน้าที่21-30


ดูรายละเอียด
รายงานผล สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 4 (ป.เอก)หน้าที่11-20


ดูรายละเอียด
รายงานผล สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 4 (ป.เอก)หน้าที่1-10


ดูรายละเอียด
รายงานผล สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 3(ป.โท)


ดูรายละเอียด
UP-DOES.01 แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับข้อสอบ


ดูรายละเอียด
UP-DOES.02 ใบนำส่งต้นฉบับข้อสอบ


ดูรายละเอียด
UP-DOES.03 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ


ดูรายละเอียด
UP-DOES.04 แบบฟอร์มการแจ้งกรรมการคุมสอบร่วมไม่มาปฏิบัติงาน


ดูรายละเอียด
UP-DOES.05.1 แบบฟอร์มสำหรับนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ


ดูรายละเอียด
UP-DOES.05.2 แบบฟอร์มสำหรับนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับ


ดูรายละเอียด
UP-DOES.06 แบบฟอร์มการแจ้งการทุจริตการสอบ


ดูรายละเอียด
UP-DOES.07 แบบฟอร์มการขอตรวจกระดาษคำตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์


ดูรายละเอียด
UP-DOES.08 แบบฟอร์มการเบิกกระดาษาคำตอบปรนัย-อัตนัย


ดูรายละเอียด