ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓


ดูรายละเอียด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕


ดูรายละเอียด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓


ดูรายละเอียด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕


ดูรายละเอียด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๓


ดูรายละเอียด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๓


ดูรายละเอียด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)


ดูรายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สำหรับนิสิตรหัส 57 วิทยาลัยการศึกษา


ดูรายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า


ดูรายละเอียด
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ที่ต้องการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวนหน่วยกิต น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (เกินหลักสูตร)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2560


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับปริญญาโท ภาคปกติ ปีที่เข้าศึกษา 2557 เป็นต้นไป


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับปริญญาโท ภาคปกติ ปีที่เข้าศึกษา 2556 และน้อยกว่า


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และตารางสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ในระบบ iClassroom สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา สำหรับนิสิตรหัส 56 วิทยาลัยการศึกษา


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สังกัดวิทยาลัยการศึกษา


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕59 สำหรับนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 สังกัดวิทยาลัยการศึกษา


ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 (AEC) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 (AEC)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางคุมสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป


ดูรายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 54 กรณีนิสิตในแผนการศึกษาควบ 2 ปริญญา สังกัดวิทยาลัยการศึกษา


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเย เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเย เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า (ฉบับที่ 3)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเย เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า (ฉบับที่ 2)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า (ฉบับที่ 2)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า


ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ สังกัดกองบริการการศึกษา


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ สังกัดกองบริการการศึกษา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ รายละเอียดการคัดเลือก และแนวปฏิบัติในการสอบ


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556 (ฉบับที่ 2)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556


ดูรายละเอียด
ประการตารางสอบกลางภาค 2557/2(AEC), 2558/1


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ.2557


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ.2556


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา พ.ศ.2556


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามกำหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ.2554


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ.2554


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สาบบริการ สังกัดกองบริการการศึกษา


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


ดูรายละเอียด
ประกาศตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557


ดูรายละเอียด
ประกาศย้ายห้องเรียน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข และนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556


ดูรายละเอียด
ประกาศตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖


ดูรายละเอียด
แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดทำข้อสอบ พ.ศ.2556


ดูรายละเอียด
แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ.2556


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๖


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๓)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ขอใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอน พ.ศ. 2556


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (แก้ไขเพิ่มเติม)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๕


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบโท พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี แบบ ๓ ภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชำระเงิน และอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชำระเงิน และอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ 1)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดรายวิชาที่ใช้ในการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิสิตทุจริตการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง กำหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 ws


ดูรายละเอียด

จดหมายข่าวปีที่ 6 ฉบับที่ 12 2560


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 6 ฉบับที่ 11 2560


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 6 ฉบับที่ 10 2560


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 6 ฉบับที่ 9 2560


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 6 ฉบับที่ 8 2560


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 2560


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 2560


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 2560


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 2560


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 2560


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 2560


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 12 2559


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 11 2559


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 10 2559


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 2560


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 9 2559


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 8 2559


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 7 2559


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 6 2559


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 5 2559


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 4 2559


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 3 2559


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 2 2559


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 1 2559


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 11 2558


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 10 2558


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 9 2558


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 8 2558


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 7 2558


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 5 2558


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 3 2558


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 2 2558


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2558


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 12 2557


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 11 2557


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 10 2557


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 9 2557


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 8 2557


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 7 2557


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 6 2557


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 5 2557


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 4 2557


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 3 2557


ดูรายละเอียด
จกหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 2557


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 1 2557


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่12 2556


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 2556


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 2556


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 2556


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 2556


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 2556


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 2556


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 2556


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 2556


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 2556


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 2556


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 2556


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปี 2554


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ปี 2554


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ปี 2554


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ปี 2554


ดูรายละเอียด
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ปี 2554


ดูรายละเอียด

ปฏิทินการรับสมัคร การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 2556


ดูรายละเอียด
ปฏิทินการรับสมัคร การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2556


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสําหรับข้าราชการทหารและตํารวจ ประจําปีการศึกษา 2556


ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(โครงการผลิตบัณฑิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (1)


ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(โครงการผลิตบัณฑิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)


ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(โครงการนักเรียนเรียนดี)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ ผู้านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควต้าทั่วประเทศ ) ประจำปีการศึกษา 2556


ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา(ผลิตบัณฑิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)


ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา(โควตาแหล่งฝึก)


ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา(นักเรียนเรียนดี)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง รายชื่อผู้ ผ่านการคัีดเลื่อกและมีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หัลกสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตโครงการโควต้าแหล่งฝึก ่ ประจาปีการศึกษา ํ 2556


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตพื้นที่ บริการวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2556


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรีโครงการนักเรียนเรียนดีประจาปีการศึกษา 2556


ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556


ดูรายละเอียด

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เตรียมพร้อมนิสิตไทยในยุคดิจิทัล”


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) จังหวัดเชียงราย


ดูรายละเอียด
นิทรรศการ “นารีรัตน์วิชาการ เฉลิมวารปีที่ 97” โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดูรายละเอียด
อธิการบดีมอบรางวัลให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 ทั้ง 2 ปริญญา รวมทั้ง นิสิตกัมพูชา ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) รุ่นที่ 2


ดูรายละเอียด
นิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร


ดูรายละเอียด
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (ระยะที่ 2)


ดูรายละเอียด
โครงการ Christmas & New Year Party 2018


ดูรายละเอียด
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย


ดูรายละเอียด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา


ดูรายละเอียด
ต้อนรับ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเดินทางและคณะ จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)


ดูรายละเอียด
นิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22” และ CMU Open House ครั้งที่ 4 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ดูรายละเอียด
การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ “Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพ ปี 61” ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง


ดูรายละเอียด
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2560


ดูรายละเอียด
การประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2560 และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7


ดูรายละเอียด
ต้อนรับ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่


ดูรายละเอียด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”


ดูรายละเอียด
โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ระยะที่ 2)


ดูรายละเอียด
การประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดม แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 39


ดูรายละเอียด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ดูรายละเอียด
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


ดูรายละเอียด
โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561


ดูรายละเอียด
การจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21” สงขลา


ดูรายละเอียด
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560


ดูรายละเอียด
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


ดูรายละเอียด
โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
โครงการอบรมการใช้สารสนเทศทางวิชาการเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ดูรายละเอียด
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แสดงความยินดีกับนายสมทบ เหล็กสิงห์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ บุคลากรดีเด่น สายบริการ


ดูรายละเอียด
นิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


ดูรายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา ระยะที่ 1


ดูรายละเอียด
งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20


ดูรายละเอียด
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา


ดูรายละเอียด
โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบปะผู้บริหารสถานประกอบการ


ดูรายละเอียด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จำกัด


ดูรายละเอียด
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ (Ge-Online)ครั้งที่ 3/2560


ดูรายละเอียด
โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4


ดูรายละเอียด
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ดูรายละเอียด
โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


ดูรายละเอียด
โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ iThesis


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ดูรายละเอียด
โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59


ดูรายละเอียด
โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา คั้งที่ 1


ดูรายละเอียด
โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย


ดูรายละเอียด
โครงการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรนิสิตสหกิจศึกษา


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่


ดูรายละเอียด
การจัดการบรรยายทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund and Chevening Scholarship)


ดูรายละเอียด
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559 การประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 และการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 เรื่อง “ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประเทศไทย 4.0” “Exploring Cultural capital for Sustainable prosperity of Thailand 4.0”


ดูรายละเอียด
ต้อนรับ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเดินทางและคณะ จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)


ดูรายละเอียด
กองบริการการศึกษา นำนิสิตกัมพูชาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560


ดูรายละเอียด
โครงการ Christmas & New Year Party 2017


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


ดูรายละเอียด
ต้อนรับ ผู้แทนศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เดอะเบสท์ (The Best Language & Education Center)


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ดูรายละเอียด
การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ “Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพ ปี 60” ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง


ดูรายละเอียด
นิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21” และ CMU Open House ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ดูรายละเอียด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์) เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัย Tennessee มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย


ดูรายละเอียด
นิสิตกัมพูชา นิสิตทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ระยะที่ 2)


ดูรายละเอียด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “ระบบสารสนเทศทางวิชาการ เพื่อรองรับระบบ CUPT QA”


ดูรายละเอียด
โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบปะผู้บริหารสถานประกอบการ


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกาวีละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


ดูรายละเอียด
นิสิตที่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ Post-test สูงสุดของแต่ละคณะ ในโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 รับมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร


ดูรายละเอียด
ต้อนรับ ผู้แทนสถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย


ดูรายละเอียด
การจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20”


ดูรายละเอียด
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559


ดูรายละเอียด
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


ดูรายละเอียด
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แสดงความยินดีกับนางสาวกัลวรา ภูมิลา


ดูรายละเอียด
โครงการประชุมสัมมนา “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย”


ดูรายละเอียด
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำระเบียบ ว่าด้วยการดำเนินการนำเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองบริการการศึกษา


ดูรายละเอียด
งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2559


ดูรายละเอียด
โครงการสร้างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ นิสิต/นักศึกษาสหกิจศึกษา


ดูรายละเอียด
โครงการอบรมการตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดูรายละเอียด
โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2


ดูรายละเอียด
โครงการงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา พบงานวิชาการ คณะ/วิทยาลัย


ดูรายละเอียด
โครงการงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา พบงานวิชาการ คณะ/วิทยาลัย


ดูรายละเอียด
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระเบียบ พิธีการและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานจัดหางาน


ดูรายละเอียด
คณาจารย์และนิสิต จาก Sungkyul University, Korea เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน


ดูรายละเอียด
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยการศึกษาไห่หนาน เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือด้านการจัดการศึกษา ณ โรงแรมต่งฟาง เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน


ดูรายละเอียด
ศาตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจวในการแต่งตั้งให้เป็น Visiting Professor ประจำมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน


ดูรายละเอียด
Dr.Jyh-Cherng Ju จาก China Medical University ประเทศไต้หวัน เข้าพบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


ดูรายละเอียด
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง สุนทรียศาสตร์ สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา (ระยะที่ 3) และโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 และการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559


ดูรายละเอียด
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ด้านการดำเนินการหลักสูตร แบบ Outcome Based Education


ดูรายละเอียด
นิสิตกัมพูชาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบปะผู้บริหารสถานประกอบการ


ดูรายละเอียด
โครงการ ประชุมสัมมนา “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย”


ดูรายละเอียด
นิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19”


ดูรายละเอียด
การประชุมอาจารย์ประจำรายวิชาที่ใช้ห้องเรียน iClassroom ในการจัดการเรียนการสอน


ดูรายละเอียด
การประชุมเตรียมความพร้อมระบบ iClassroom ครั้งที่ ๕


ดูรายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา


ดูรายละเอียด
โครงการฝึกอบรมเรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการ


ดูรายละเอียด
โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558


ดูรายละเอียด
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพิธีใส่บาตรหนังสือสู่ห้องสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรม


ดูรายละเอียด
นิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19”


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ดูรายละเอียด
ประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานของ AUN-QA เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557


ดูรายละเอียด
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558


ดูรายละเอียด
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนิสิตและอาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2558


ดูรายละเอียด
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557


ดูรายละเอียด
ต้อนรับศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ดูรายละเอียด
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเวียงเทพวิทยา จังหวัดแพร่


ดูรายละเอียด
โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน


ดูรายละเอียด
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา และมอบเงินรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น


ดูรายละเอียด
การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่ง (ODOD) และโครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน ประจำปีการศึกษา 2558


ดูรายละเอียด
ต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่


ดูรายละเอียด
โครงการ Christmas & New Year Party 2015


ดูรายละเอียด
โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่


ดูรายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ออนไลน์


ดูรายละเอียด
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตและนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557 เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ดูรายละเอียด
โครงการอบรม “หลักการทำงานเพื่อความสำเร็จ”


ดูรายละเอียด
ต้อนรับผู้แทนจากสถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education IIE/Southeast Asia)


ดูรายละเอียด
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 และ CMU Open House ครั้งที่ 1


ดูรายละเอียด
นิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร


ดูรายละเอียด
“Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาลัย’58”


ดูรายละเอียด
โครงการสัมมนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนสำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21


ดูรายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบรายวิชา (Course Design)


ดูรายละเอียด
โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2558


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


ดูรายละเอียด
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18


ดูรายละเอียด
โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานประกอบการ


ดูรายละเอียด
โครงการอบรมการตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา และโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา


ดูรายละเอียด
โครงการสัมมนาการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะทำงานเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน


ดูรายละเอียด
การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2557


ดูรายละเอียด
โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557


ดูรายละเอียด
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557


ดูรายละเอียด
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาและมอบเงินรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น


ดูรายละเอียด
โครงการสัมมนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านสุนทรียศิลป์


ดูรายละเอียด
ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Western Australia ประเทศออสเตรเลีย


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน


ดูรายละเอียด
กิจกรรมการแสดงดนตรี American-Irish music with Matt and Shannon Heaton


ดูรายละเอียด
ต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย


ดูรายละเอียด
โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
ต้อนรับ ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา สำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพมหานคร


ดูรายละเอียด
ต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียใต้ มหาวิทยาลัย Montpellier 2 ประเทศฝรั่งเศส


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่


ดูรายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนลำปางกัลยาณี


ดูรายละเอียด
นิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตร ลำปางกัลยาณี ปี 57”


ดูรายละเอียด
นิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดูรายละเอียด
นิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดูรายละเอียด
ต้อนรับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย


ดูรายละเอียด
ต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัย Montpellier 2


ดูรายละเอียด
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2556


ดูรายละเอียด
บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)


ดูรายละเอียด
ต้อนรับทีมงานพัฒนาระบบสหกิจศึกษาออนไลน์


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม


ดูรายละเอียด
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


ดูรายละเอียด
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา


ดูรายละเอียด
โครงการสัมมนาการเขียน มคอ.3 – มคอ.7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย


ดูรายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา และโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา


ดูรายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา


ดูรายละเอียด
โครงการพบปะอาจารย์และนิสิตชาวต่างชาติ (Meeting and Greeting)


ดูรายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา


ดูรายละเอียด
โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2557


ดูรายละเอียด
โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2557


ดูรายละเอียด
โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2557


ดูรายละเอียด
โครงการฝึกอบรม เรื่องการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการ


ดูรายละเอียด
โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานประกอบการ


ดูรายละเอียด
โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2557


ดูรายละเอียด
บรรยายพิเศษ เรื่อง


ดูรายละเอียด
วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 3 ปี


ดูรายละเอียด
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ต้อนรับ Professor Timothy E. O’Brien


ดูรายละเอียด
โครงการผู้บริหารสถานศึกษาพบสถานประกอบการ


ดูรายละเอียด
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ 17 จ.นครราชสีมา


ดูรายละเอียด
นิสิตที่ได้รับโควตาตามนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียน ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม


ดูรายละเอียด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่


ดูรายละเอียด
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส


ดูรายละเอียด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตกัมพูชาเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ดูรายละเอียด
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556


ดูรายละเอียด
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangzhou University of Chinese Medicine และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ Guangzhou University of Chinese Medicine


ดูรายละเอียด
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555


ดูรายละเอียด
การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (Admissions) ประจำปี 2556


ดูรายละเอียด
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก


ดูรายละเอียด
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556


ดูรายละเอียด
โครงการเตรียมความพร้อมพนักงานสายวิชาการเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (โครงการปฐมนิเทศพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา)


ดูรายละเอียด