( บศ. 1 ) แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา (PDF)..


ดูรายละเอียด
( บศ. 1 ) แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา (Word)


ดูรายละเอียด
( บศ. 2 ) แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


ดูรายละเอียด
( บศ. 3 ) แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


ดูรายละเอียด
( บศ. 4 ) แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์


ดูรายละเอียด
( บศ. 5 ) แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์


ดูรายละเอียด
( บศ. 6 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์


ดูรายละเอียด
( บศ. 7 ) แบบฟอร์มอนุมัติผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ปรับปรุง 2558)


ดูรายละเอียด
( บศ. 8 ) แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย


ดูรายละเอียด
( บศ. 9 ) แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย


ดูรายละเอียด
( บศ. 10 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครสอบวิทยานิพนธ์


ดูรายละเอียด
( บศ. 11 ) แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


ดูรายละเอียด
( บศ. 12 ) แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอบวิทยานิพนธ์


ดูรายละเอียด
( บศ. 13 ) แบบฟอร์มส่งรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ (ปรับปรุง 2558)


ดูรายละเอียด
( บศ. 14 ) แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์


ดูรายละเอียด
( บศ. 15 ) แบบฟอร์มนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์


ดูรายละเอียด
( บศ. 16 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาโท


ดูรายละเอียด
( บศ. 17 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาเอก


ดูรายละเอียด
( บศ.18 ) คำร้องขอสมัครสอบประมวลความรู้หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า (ให้นิสิตทำการยื่นแบบฟอร์มในระบบ www.reg.up.ac.th)


ดูรายละเอียด
UP.CT.GS.1 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา


ดูรายละเอียด
UP.CT.GS.2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CA


ดูรายละเอียด
UP.CT.GS.3 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CS


ดูรายละเอียด
UP.CT.GS.4.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CE


ดูรายละเอียด
UP.CT.GS.5.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CT


ดูรายละเอียด
UP.CT.GS.6.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน การเสนอแฟ้มสะสมงาน-บันทึกผลการเรียน


ดูรายละเอียด
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์


ดูรายละเอียด
คู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2554


ดูรายละเอียด
บข. 1 แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรี


ดูรายละเอียด
บข. 2 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ดูรายละเอียด
บข. 3 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ดูรายละเอียด
บข. 4 แบบฟอร์มอนุมัติผลการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ดูรายละเอียด
บข. 5 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ดูรายละเอียด
บข. 6 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ดูรายละเอียด
บข. 7 แบบฟอร์มรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ดูรายละเอียด
บข. 8 แบบรายงานผลการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ดูรายละเอียด
บ ข . 9 แบบฟอร์มนำส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์


ดูรายละเอียด
บข. 10 แบบฟอร์มขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข


ดูรายละเอียด
แบบฟอร์ม สรุปย่อโครงร่างวิทยานิพนธ์


ดูรายละเอียด
ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ดูรายละเอียด
ใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก


ดูรายละเอียด
( UP 18 ) คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ภาคพิเศษ) เทอม 3/2555


ดูรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3) ฉบับที่ 2


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และ ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า


ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558


ดูรายละเอียด
เว็บไซต์ อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1)


ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา 2558


ดูรายละเอียด
Slide โครงการ : ข้อควรระวังในการตีพิมพ์บทความในวารสาร Open Access และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย โดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 3)


ดูรายละเอียด
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา/อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา


ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)


ดูรายละเอียด
คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ.2557


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. 2557


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557


ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่2)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556


ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 508/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 3)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 3) ฉบับที่ 2


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๙๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๕) 2014-02-21


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๖)


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๔)


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๑๐


ดูรายละเอียด
รายชื่อวารสารงานวิจัยที่ไม่ได้มาตรฐาน (Beall’s list)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2)


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2556 ฉบับที่ 5


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๑๒๓/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๔)


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๑๒๒/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๓)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๒๖๕ / ๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑)


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๒๕๐ / ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖


ดูรายละเอียด
ประกาศตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 3)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒)


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๐๕๗/ ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๕)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท - เอก ภาคปกติ


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (แก้ไขเพิ่มเติม)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๕


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒) ฉบับที่ 2


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒)


ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑)


ดูรายละเอียด
เอกสารแนบท้าย การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) หลักสูตรปรัชญาดุุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๓๑๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๗๒๔/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๘๖/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๙๔/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๐๖๙ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓)


ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๑๒๒ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔)


ดูรายละเอียด