โครงสร้างหน่วยงาน


นางวรรณนิสา คำสนาม

หัวหน้างานธุรการ

น.ส.พรรณธิดา จำรัส

บุคลากร

นางจิราภรณ์ ยำอางค์

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.เขมิกา งามจิต

นักวิชาการศึกษา

นางสุภาวดี ธีบำรุง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศิริโรจน์ ภูษิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสนธยา บรรเทิง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางมณีรัตน์ ใหม่ไชยา

คนงาน

นายวชิระ จอมรัตนี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายรัตติกร พรหมสุริยา

พนักงานขับรถยนต์


นางศศิมล คำปินไชย

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

น.ส.นงคราญ ใจดี

นักวิชาการศึกษา

นายอัศวิน ดวงปัญญารัตน์

นักวิชาการศึกษา

นางศศิธร เทพรังสาร

นักวิชาการศึกษา

นายณัฐพงษ์ พรมวงษ์

นักวิชาการศึกษา

นายคาวี โพละ

นักวิชาการศึกษา

น.ส.กฤตติรัตน์ ทองหล่อ

นักวิชาการศึกษา


น.ส.กัลวรา ภูมิลา

หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

นางรัตติกาล จันตระกูล

นักวิชาการศึกษา

น.ส.สุดา มินทะขัติ

นักวิชาการศึกษา

นายอัฒฑชัย เอื้อหยิ่งศักดิ์

นักวิชาการศึกษา

น.ส.ทิพย์ศิรินทร์ จรัญ

นักวิชาการศึกษา

นางญดา กุลพัฒน์เศรษฐ

นักวิชาการศึกษา

น.ส.ญานิศา ทิพวะลี

นักวิชาการศึกษา

น.ส.กุลิสรา นาแพร่

นักวิชาการศึกษา

น.ส.กานดารัตน์ ใจผัด

นักวิชาการศึกษา

น.ส.หรรษกานต์ ปัญญา

นักวิชาการศึกษา

นายณัทธวุฒิ ระวังยศ

นักวิชาการศึกษา

นางศิรินทิพย์ หมั่นงาน

นักวิชาการศึกษา

น.ส.พรรณภา วงษ์หงษ์

นักวิชาการศึกษา

น.ส.กัญญาภัทร มหาวงศ์

นักวิชาการศึกษา

น.ส.สุมิตรา อินทะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวุฒิพงษ์ คำพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปฐมพงศ์ บุญมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


น.ส.ปริญาพร สันตะจิตต์

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

นางปราณิสา กัลวงษ์ยา

นักวิชาการศึกษา

นางพจนา จิรเบญจวรรณ

นักวิชาการศึกษา

นายนพรัตน์ ใจหมั่น

นักวิชาการศึกษา

นายพีระชาติ อูปแก้ว

นักวิชาการศึกษา

นายพณัฐ เชื้อประเสริฐศักดิ์

นักวิชาการศึกษา


นายประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธำรง

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

น.ส.วรรณา เสริมสุข

นักวิเทศสัมพันธ์

นายพีรพงษ์ กีรติศักดิ์วรกุล

นักวิเทศสัมพันธ์


นายสุเมธ เรืองเดช

หัวหน้างานส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาจัดการเรียนการสอน

น.ส.ยุพา คุ้มคำ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

น.ส.เกศณีย์ งามจิตต์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายธนากร ภู่กร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายเพ็ชร พงษ์เฉย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายพชร เจียมเจริญ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสุรใจ สุพรพัฒนกุล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายเจษฎา ธรรมสาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเอกชัย เทียนเงิน

นักประชาสัมพันธ์


นายสมทบ เหล็กสิงห์

หัวหน้างานรับเข้าศึกษา

น.ส.วิไลลักษณ์ ครุฑปาน

นักวิชาการศึกษา

น.ส.ชลล์สิฌาณ์ พรหมเสน

นักวิชาการศึกษา

น.ส.วันนิสา พูนรัตนทรัพย์

นักวิชาการศึกษา

น.ส.พิชญาภา โสรัตน์

นักวิชาการศึกษา

นายธนกร เสนจุ้ม

นักวิชาการศึกษา