Notice: Undefined index: lang in D:\xampp\htdocs\news.php on line 3
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ปีการศึกษา 2560
แบบประเมิน  2017-04-26
แบบสอบถามโครงการฝึกอบรมเรื่องการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์สำหรับบุคลากรสายบริการ  2017-04-26

ปีการศึกษา 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙  2016-10-31
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) ฉบับที่ 2  2016-10-28
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)  2016-10-12
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  2016-09-12
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  2016-09-12
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า (ฉบับที่ 3)  2016-09-12
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า (ฉบับที่ 2)  2016-09-12
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  2016-09-12
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  2016-09-12

ปีการศึกษา 2558
กำหนดปฏิทินการทดสอบวัดความรู้ภาาาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ฉบับที่ 2  2016-01-26
ข้อมูลนิสิตประจำปีการศึกษา 2558  2015-10-15
ข้อมูลนิสิตประจำปีการศึกษา 2557  2015-10-15
Powerpoint การบรรยาย CUPT QA ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี  2015-10-01
เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร วันที่ 29 กัยายน 2558  2015-10-01
Powerpoint การบรรยาย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร วันที่ 29 กันยายน 2558  2015-10-01
ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558  2015-09-22
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมQA(16 มิ.ย. 58)  2015-06-19

ปีการศึกษา 2557
วช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบงายวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาปีงบประมาณ 2558  2014-08-22
นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โปรดทราบ  2014-08-15
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  2014-07-10
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๓)  2014-07-09
กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  2014-06-25
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 (ฉบับที่ 2 )  2014-06-20
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557  2014-06-20
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ.2557  2014-06-20
กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557  2014-06-20
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ และได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ สังกัดกองบริการการศึกษา ปี 2557  2014-06-19
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ  2014-06-12
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  2014-06-10
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ การสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายบริการ สังกัดกองบริการการศึกษา ปี ๒๕๕๗  2014-06-02
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สำหรับรนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  2014-04-28
คู่มือการใช้งานระบบคำร้องออนไลน์ UP20.1(สำหรับนิสิต)  2014-04-30

ปีการศึกษา 2556
รายชื่อผู้เข้าสอบ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556  2014-03-08
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2557  2014-02-21
ประกาศผลการสอบข้อเขียน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนีสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2557  2014-02-20
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2557  2014-02-19
บรรยากาศงาน "Christmas Party and Happy New Year 2014  2014-01-08
ส.ค.ส. อาเซียน  2013-12-24
รู้ไว้ก่อนไปอเมริกา  2013-12-19
รายละเอียดการศึกษาต่อ ณ ประเทศ ออสเตรเลีย  2013-12-19
ทุนรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อคโก ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556-2557  2013-07-18
ทุนจากกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเทศอินเดีย  2013-06-14
ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2556  2013-06-06
ประกาศคะแนนการทดสอบ (Post-Test) ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ระบบรับตรง  2013-06-14
วิดีโอ การใช้งานระบบ REG เบื้องต้น  2013-05-20
ประกาศคะแนนการทดสอบ (Pre-Test) ภาษาอังกฤษ  2013-05-20
สมอ-07-02แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรป.ตรีประจำภาคการศึกษา  2013-05-09
สมอ-07-04แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรป.โทประจำภาคการศึกษา  2013-05-09
สมอ-07-06แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรป.เอกประจำภาคการศึกษา  2013-05-09
สมอ-07-06แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรป.เอกประจำภาคการศึกษา  2013-05-09
หลักสูตรที่ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่ม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 56)  2013-05-20
ประกาศขั้นตอนการบันทึกระเบียนประวัติ  2013-04-30
ขั้นตอนสำหรับการรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ 25-27 พ.ค.56  2013-04-30

ปีการศึกษา 2555
แบบสำรวจข้อมูลตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร  2013-03-28
ประกาศ การรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555  2013-02-20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 2556  2013-02-18
ประกาศรับสมัคร โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2556  2013-01-25
ประกาศรับสมัคร โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2556  2013-01-25
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอนของนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555  2013-01-11
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 14 - 25 พค 2555  2013-01-11
ประกาศ หลักสูตรที่ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ปีการศึกษา 2555/1 นิสิตชั้นปีที่ 1 (55)  2013-01-11
กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555  2013-01-09
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2555  2013-01-11
ประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  2012-12-26
โครงการปฐมนิเทศนิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 16 ,25 สค 55 และวันที่ 2 กย 55 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์  2012-12-26
โครงการการจัดการความรู้ : องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (QA 2 KM) ระหว่างวันที่ 31 สค-1 กย 2555 ณ โรงแรมวิคตอเรีย นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่  2012-12-26
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ( Comprehensive Examination ) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1  2012-12-26
ผลการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณทิต  2012-12-26
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1)  2012-12-26
จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 106 วันที่ 19 มีนาคม 2555  2012-12-26

ปีการศึกษา 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. 2554  2012-12-26
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามกำหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. 2554  2012-12-26
เชิญนิสิตเสนอหัวข้อในการทำสารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการนำแนวพระราชดำริ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน  2012-12-26
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  2012-12-26