ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สังกัดวิทยาลัยการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
ตารางเรียนหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก!!!
ปฏิทินการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 AEC สำหรับนิสิตชั้นปี 6 และนิสิตตกแผนการศึกษา นิสิตรหัส 56 และน้อยกว่าที่ตกแผนการศึกษา (ลงทะเบียนรายปีการศึกษา)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
การสำเร็จการศึกษา
การขอเทียบโอนรายวิชา
การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
การขอลงทะเบียนเรียนมากกว่า-น้อยกว่าเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
การยื่นคำร้องออนไลน์
คู่มือการใช้งานการยื่นขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
การขอเอกสารสำคัญสำคัญทางการศึกษา
การขอลาพักการศึกษาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
การขอย้ายคณะสาขา
การขอถอน W ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
การขอคืนสภาพการเป็นนิสิตเพื่อลงทะเบียนเรียน
การเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
การบันทึกประวัตินิสิตใหม่