ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (AEC) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า
การสำเร็จการศึกษา
การขอเทียบโอนรายวิชา
การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
การขอลงทะเบียนเรียนมากกว่า-น้อยกว่าเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
การยื่นคำร้องออนไลน์
คู่มือการใช้งานการยื่นขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
การขอเอกสารสำคัญสำคัญทางการศึกษา
การขอลาพักการศึกษาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
การขอย้ายคณะสาขา
การขอถอน W ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
การขอคืนสภาพการเป็นนิสิตเพื่อลงทะเบียนเรียน
การเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
การบันทึกประวัตินิสิตใหม่