โครงสร้างบริหาร กองบริการการศึกษา
ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา