Notice: Undefined index: lang in D:\xampp\htdocs\ba.php on line 3
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลการประเมิน


ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแต่ละคณะ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแต่ละคณะ ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

รับป.โท

24-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(โครงการผลิตบัณฑิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1

ผลประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2

ผลประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 3

ผลประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2554

รายการข้อมูลห้องเรียน

ข้อมูลจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโท

ข้อมูลจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาเอก