Notice: Undefined index: lang in D:\xampp\htdocs\ba.php on line 3
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ประกาศ คำสั่ง สำหรับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  2017-06-30

ปีการศึกษา 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และ ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และน้อยกว่า  2016-03-04

ปีการศึกษา 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3) ฉบับที่ 2  2016-06-23
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558  2016-02-11
เว็บไซต์ อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2015-10-15
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1)  2015-10-09
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา 2558  2015-09-29
Slide โครงการ : ข้อควรระวังในการตีพิมพ์บทความในวารสาร Open Access และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย โดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล  2015-09-28
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 3)  2015-04-07

ปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา/อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา  2015-01-07
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)  2014-12-08
คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  2014-12-03
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ.2557  2014-12-02
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนผู้ช่วยสอนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณรายได้คณะ พ.ศ. 2557  2014-11-21
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557  2014-10-29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่2)  2014-09-24
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556  2014-08-27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)  2014-08-13
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า  2014-06-30
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)  2014-06-11

ปีการศึกษา 2556
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 508/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 3)  2014-03-28
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557  2014-03-28
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556  2014-03-28
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 3) ฉบับที่ 2  2014-03-28
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557  2014-03-24
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓)  2014-03-17
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม  2014-02-21
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๙๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๕) 2014-02-21  2014-02-21
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)  2014-01-31
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๖)  2014-01-28
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๔)  2014-01-28
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๑๐  2014-01-28
รายชื่อวารสารงานวิจัยที่ไม่ได้มาตรฐาน (Beall’s list)  2014-01-09
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2)  2013-12-23
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2556 ฉบับที่ 5  2013-12-19
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๑๒๓/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๔)  2013-11-21
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๑๒๒/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๓)  2013-11-21
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑)  2013-10-28
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๒๖๕ / ๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖  2013-07-25
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑)  2013-07-25
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๒๕๐ / ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖  2013-07-24
ประกาศตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556  2013-05-03
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖  2013-04-04

ปีการศึกษา 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 3)  2013-02-20
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556  2013-02-14
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556  2013-02-12
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒)  2013-02-04
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๐๕๗/ ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๕)  2013-02-11
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๕  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒) ฉบับที่ 2  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒)  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑)  2013-02-04
เอกสารแนบท้าย การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) หลักสูตรปรัชญาดุุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  2013-02-04
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๐๖๙ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓)  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556  2013-02-12

ปีการศึกษา 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554  2013-10-07
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  2013-10-07
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  2013-10-07
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๕๔  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท - เอก ภาคปกติ  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก  2013-02-04
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (แก้ไขเพิ่มเติม)  2013-02-04
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๓๑๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔  2013-02-04
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๗๒๔/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  2013-02-04
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๘๖/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  2013-02-04
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๙๔/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔  2013-02-04
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๑๒๒ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔)  2013-02-04