Notice: Undefined index: lang in D:\xampp\htdocs\ba.php on line 3
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับบัณฑิตศึกษา


บข. 10 แบบฟอร์มขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข

บ ข . 9 แบบฟอร์มนำส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์

บข. 8 แบบรายงานผลการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

บข. 7 แบบฟอร์มรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

บข. 6 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

บข. 5 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

บข. 4 แบบฟอร์มอนุมัติผลการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

บข. 3 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

บข. 2 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

บข. 1 แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรี

แบบฟอร์ม สรุปย่อโครงร่างวิทยานิพนธ์

คู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2554

ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

( UP 18 ) คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ภาคพิเศษ) เทอม 3/2555

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์

ใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก

( บศ. 1 ) แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา (Word)

( บศ. 1 ) แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา (PDF)..

( บศ. 2 ) แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

( บศ. 3 ) แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

( บศ. 4 ) แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

( บศ. 5 ) แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

( บศ. 6 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

( บศ. 7 ) แบบฟอร์มอนุมัติผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ปรับปรุง 2558)

( บศ. 8 ) แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

( บศ. 9 ) แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย

( บศ. 10 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครสอบวิทยานิพนธ์

( บศ. 11 ) แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

( บศ. 12 ) แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอบวิทยานิพนธ์

( บศ. 13 ) แบบฟอร์มส่งรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ (ปรับปรุง 2558)

( บศ. 14 ) แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์

( บศ. 15 ) แบบฟอร์มนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

( บศ. 16 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาโท

( บศ. 17 ) แบบฟอร์มขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาเอก

( บศ.18 ) คำร้องขอสมัครสอบประมวลความรู้หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า (ให้นิสิตทำการยื่นแบบฟอร์มในระบบ www.reg.up.ac.th)

UP.CT.GS.1 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

UP.CT.GS.2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CA

UP.CT.GS.3 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CS

UP.CT.GS.4.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CE

UP.CT.GS.5.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CT

UP.CT.GS.6.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน การเสนอแฟ้มสะสมงาน-บันทึกผลการเรียน